Inquiry
Form loading...

kompaniýanyň tertibi

Chengdu Sandao Technology Co., Ltd.

Chengdu Sandao Technology Co., Ltd. (gysgaltmasy: Sandao Technology) 20 ýyldan gowrak ösüş taryhy bolan üpjün ediji toparyň ewolýusiýasy bolup, ýokary hilli elektron bölekleri we tehnologiýa önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Çengduda özbaşdak döredilen “Ösüş” kompaniýasy üçin täze geljegi gözlemek üçin 2018-nji ýylda bar bolan toparyň köp ýyllyk baý tejribe, hünär bilimleri we dogruçyl we ygtybarly aragatnaşyk başarnyklary bar.

Kompaniýa adaty hytaý medeniýetine üns berýär: Bir durmuş iki, iki dogluş üç, üç dogluş Taoistiň pikirleri. Elmydama korporatiw medeniýet düşünjesi bilen "önümiň hiline, bitewiligine we müşderilere hoşniýetlilige ygrarly bolmak, satuwdan soňky hyzmat, ýeňiş gazanmak we hyzmatdaşlygy ösdürmek" düşünjesi bilen, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we kynçylyklaryny çözmek isleýäris. Homeurtda we daşary ýurtda köp sanly deň-duşlarymyz bilen duşuşdyk we birinji derejeli abraý döretdik.

biz hakda

Chengdu Sandao Technology Co., Ltd.

Biz hakda has giňişleýin

“Sandao Technology”, esasan, datçikler, optiki modullar, elektrik üpjünçiligi, kabeller, pürs baglanyşyk, gurallar we ş.m. ýaly giňişleýin elektron tehnologiýa önümlerini üpjün etmäge ünsi jemleýär.

Bäsdeşlik ukyby we köp ugurly hyzmatlar bilen üpjün ediji hökmünde Sandao Technology, dünýädäki müşderileri ýokary hilli elektron bölekleri we beýleki tehnologiki önümler bilen üpjün etmek üçin dünýäniň görnükli öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Baý önümleri harby bölümdäki müşderileri kanagatlandyryp biler. , aragatnaşyk, energiýa, lukmançylyk, senagat, awtoulag önümçiligi we ş.m., haýsy elektron komponentleriniň gerekdigine garamazdan, kiçi partiýa satyn alyşlary ýa-da uly göwrümli önümçilik bolsun, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris. çözgüt.

Önümiň hilini we wagtynda we ygtybarly eltilmegini üpjün etmek üçin “Sandao Technology” üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagyň doly ulgamyna eýedir we önümleriň ygtybarly we täsirli görnüşde müşderilere eltilmegini üpjün etmek üçin ygtybarly we hünärmen logistika hyzmatdaşlary bilen ýakyndan işleşýär. satuwdan soňky giňişleýin hyzmaty we tehniki goldawy üpjün edýär. Müşderileriň önüm hakda haýsydyr bir soraglaryna ýa-da aladalaryna garamazdan, hünärmenler topary mümkin boldugyça çalt kanagatlanarly çözgütler hödürlär.

Üstünligimiz

c1i57

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Sandao Technology” bilen hyzmatdaşlykda öndürijiler baý önüm çyzyklaryna, ýokary hilli önümlere we ajaýyp hyzmatlara eýe bolup, müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandylar. Belli bir elektroniki komponentleri gözleýärsiňizmi ýa-da işiňiz üçin ygtybarly üpjün edijä mätäçsiňizmi. Sandao Technology, iň ygtybarly, aladasyz, täsirli we ygtybarly saýlawyňyzdyr!